Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

HỒ SƠ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Bán hàng đa cấp (xem tại đây)

2. Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức Đa cấp (xem tại đây)

3. Hợp đồng tham gia Bán hàng đa cấp (xem tại đây)

4. Qui tắc hoạt động (xem tại đây)

5. Kế hoạch trả thưởng (xem tại đây)

6. Chương trình Đào tạo cơ bản (xem tại đây)

7. Thông tin trả thưởng nhà phân phối trong năm tài chính   (xem tại đây)

8. Địa bàn hoạt động Bán hàng đa cấp   (xem tại đây)

9. Danh sách xử lý vi phạm chấm dứt Hợp đồng và thu hồi thẻ   (xem tại đây)