Chứng nhận

Các chứng nhận chất lượng

Forever Living cam kết mang lại cho bạn những sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi mang lại cho bạn nhiều giá trị khác chứ không chỉ là những sản phẩm hiệu quả. Chúng tôi cam kết những tiêu chuẩn cao nhất và chúng tôi mong sở hữu nhiều Giấy chứng nhận về sản phẩm để có thể chứng minh cho bạn về điều đó.

Để xem các Giấy chứng nhận về sản phẩm của chúng tôi, hãy nhấp chuột vào những đường liên kết dưới đây:
Chứng nhận của Hội đồng khoa học quốc tế
Giấy chứng nhận của Hiệp hội bảo vệ động vật PETA
Dấu chứng nhận của Đạo Hồi
Chứng nhận của Hội ăn kiêng
Chứng nhận của Hồi giáo