Branch

BRANCH HCMC

BRANCH HCMC
Add: 19C Cong Hoa St, Ward 12, Tân Bình Dist, HCM City
Tel: (84.8) 39485119 - (84.8) 39485120
Fax: (84.8) 39485139
Email: atclohoi@hcm.vnn.vn

BRANCH HA NOI

BRANCH HA NOI
Add : 46 Giang Van Minh Dist, Ward Đoi Can, Ba Đình Dist, Ha Noi.
Tel : (84.4) 37236198
Fax : (84.4) 37236197
Email : atclohoihn@flpvietnam.com

BRANCH HAI PHONG

BRANCH HAI PHONG
Add: 199 LE THANH TONG St, MAY CHAI Ward,NGO QUYEN Dist,HAI PHONG CITY
Tel: (84.31) 3837 352 - Fax: (84.31) 3759 639
Email: atclohoi@hcm.vnn.vn

BRANCH BEN TRE

BRANCH BEN TRE
Add: Forever Green Resort - Phu Khuong Hamlet, Phu Tuc Commune , Chau Thanh Dist,Ben Tre Province
Tel: 075-361 8618 - Fax: 0715-361 8619
Email: atclohoi@hcm.vnn.vn

BRANCH GIA LAI

BRANCH GIA LAI
Add: 59 Nguyen Tat Thanh, Hoa Lu Ward, Pleiku City,Gia Lai Province
Tel: 059 - 388 3039
Email: atclohoi@hcm.vnn.vn
BRANCH HCMC
Add: 19C Cong Hoa St, Ward 12, Tân Bình Dist, HCM City
Tel: (84.8) 39485119 - (84.8) 39485120
Fax: (84.8) 39485139
Email: atclohoi@hcm.vnn.vn
BRANCH HA NOI
Add : 46 Giang Van Minh Dist, Ward Đoi Can, Ba Đình Dist, Ha Noi.
Tel : (84.4) 37236198
Fax : (84.4) 37236197
Email : atclohoihn@flpvietnam.com
BRANCH HAI PHONG
Add: 199 LE THANH TONG St, MAY CHAI Ward,NGO QUYEN Dist,HAI PHONG CITY
Tel: (84.31) 3837 352 - Fax: (84.31) 3759 639
Email: atclohoi@hcm.vnn.vn
BRANCH BEN TRE
Add: Forever Green Resort - Phu Khuong Hamlet, Phu Tuc Commune , Chau Thanh Dist,Ben Tre Province
Tel: 075-361 8618 - Fax: 0715-361 8619
Email: atclohoi@hcm.vnn.vn
BRANCH GIA LAI
Add: 59 Nguyen Tat Thanh, Hoa Lu Ward, Pleiku City,Gia Lai Province
Tel: 059 - 388 3039
Email: atclohoi@hcm.vnn.vn